menu
logo
CzechEnglishGermanSlovak
info@stahovanie-golem.sk
|
0907 777 721

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Golem services s.r.o.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je Golem services s.r.o. so sídlom 031 04 Liptovský Mikuláš, Okoličianska 824, IČO: 48 061 701 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 63371/L, zastúpená Mgr. Martinom Bohurádom, konateľom a/alebo Zdenkom Bendom, konateľom (ďalej len "poskytovateľ") a objednávateľom, ktorým je podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, súkromné fyzickej osoby nepodnikatelia (spotrebitelia) alebo iné subjekty, a ktorej predmetom je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa služby rôzneho druhu podľa dohody zmluvných strán a v rozsahu presne dohodnutom v zmluve alebo podľa cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá musí byť písomne alebo elektronicky prijatá objednávateľom a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odmenu.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ vlastnoručným podpísaním zmluvy o úschove, zmluvy o uskladnení alebo zmluvy o poskytovaní sťahovacích služieb pri vyššej hodnote dohodnutej odmeny za sťahovacie služby (ďalej len „zmluvy“), záväzným telefonickým objednaním sťahovacích služieb alebo elektronickým odoslaním záväznej objednávky poskytovateľovi, potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa vzťahovali na zmluvu uzatvorenú medzi nimi. Rovnako sa tieto všeobecné obchodné podmienky budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniknuté pri uzatváraní zmluvy, pri reklamácii poskytovateľom poskytnutých služieb, ako aj na všetky nároky z tejto zmluvy vyplývajúce.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom. V prípade, že poskytovateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Čl. 2
Objednávka, cenová ponuka, uzavretie zmluvy
 1. Zmluva je uzavretá v momente záväzného akceptovania návrhu na uzavretie zmluvy resp. tzv. cenovej ponuky poskytovateľa objednávateľom písomne, telefonicky alebo elektronicky, t.j. vo forme e-mailovej správy objednávateľa zaslanej poskytovateľovi, pokiaľ nedôjde k písomnému uzatvoreniu zmluvy. Rovnako sa zmluva považuje za uzatvorenú aj v prípade, ak objednávateľ odošle poskytovateľovi vyplnený formulár na internetovej stránke poskytovateľa a následne dôjde k uzatvoreniu zmluvy telefonicky t.j. vo forme telefonickej objednávky.

 2. Pri objednávke je potrebné vyplniť nasledovné údaje ako: meno a priezvisko/obchodné meno objednávateľa, miesto trvalého pobytu/ sídlo, IČO pri podnikateľoch alebo dátum narodenia pri nepodnikateľoch v prípade úschovy hnuteľných vecí, emailová adresa objednávateľa a telefonický kontakt, zvolená služba, o ktorej poskytnutie má objednávateľ záujem, rozsah poskytnutia (množstvo a druh hnuteľných vecí, ktoré sa majú uschovať/uskladniť alebo presťahovať a osobitné požiadavky/služby s tým spojené ako balné, poistenie a pod.), adresa kde sa má služba poskytnúť, prípadne miesto nakládky a vykládky, požadovaný termín uskutočnenia služby iné. Objednávateľ je povinný upozorniť už pri objednávke poskytovateľa o všetkých vadách hnuteľných vecí určených na plnenie záväzku poskytovateľa zo zmluvy.

 3. V prípade, ak hnuteľné veci určené objednávateľom na sťahovanie, úschovu alebo uskladnenie vyžadujú osobitné zaobchádzanie, postupy alebo nakladanie s nimi, alebo majú osobitné vlastnosti, zaväzuje sa na tieto upozorniť objednávateľ poskytovateľa už pri objednávke s tým, že poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie objednanej služby; v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté na hnuteľných veciach a má právo od zmluvy odstúpiť; tým nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.

 4. Objednávateľ zadaním objednávky prehlasuje, že je vlastníkom hnuteľných vecí resp. je oprávneným držiteľom hnuteľných vecí alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka hnuteľných vecí, má všetky potrebné zákonné povolenia, ktoré ho oprávňujú premiestňovať alebo inak disponovať s hnuteľnými vecami určenými na plnenie zmluvy a že tieto nenadobudol trestnou činnosťou. Zároveň objednávateľ zodpovedá za oprávnenie vstupovať do miesta ním označeného ako miesto nakládky a vykládky pri sťahovacích službách, a to v celom rozsahu. Pre prípad, že sa niektoré z vyššie uvedených prehlásení ukáže ako nepravdivé, alebo pracovníci poskytovateľa vstúpia do priestorov určených objednávateľom ako miesto nakládky a vykládky neoprávnene, za všetky následky zodpovedá výlučne objednávateľ, ako aj za škodu tým spôsobenú, a to v celom rozsahu.

 5. Cenovou ponukou sa pre účely týchto všeobecných obchodný podmienok považuje ponuka poskytovateľa na objednávateľom požadované služby podľa druhu a rozsahu ním zvoleného, ktorá v závislosti od druhu a rozsahu služieb obsahuje návrh odmeny poskytovateľa za ich vykonanie riadne a včas. Cenová ponuka poskytovateľa obsahuje údaje o druhu a rozsahu objednávateľom požadovaných služieb, ktorých poskytnutie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene jednotlivých služieb, prípadne o výške osobitných predpokladaných nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zmluvy, údaj o termíne poskytnutia služieb, údaj o mieste kde sa má služba poskytnúť, prípadne miesto nakládky a vykládky a údaje o podmienkach a prípadnom osobitnom spôsobe poskytnutia služieb, údaje o poskytovateľovi a objednávateľovi (meno a priezvisko/obchodné meno, miesto bydliska resp. podnikania/sídlo, IČO/dátum narodenia v prípade úschovy hnuteľných vecí, číslo zápisu v príslušnom registri a pod.) prípadne iné údaje. Poskytovať si vyhradzuje právo doúčtovať objednávateľovi nevyhnutné výdavky alebo náklady, ktoré preukázateľné vznikli počas alebo v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zmluvy a ktoré neboli zohľadnené v cenovej ponuke poskytovateľa alebo v samotnej písomne uzatvorenej zmluve. Výdavky alebo náklady podľa predchádzajúcej vety je oprávnený poskytovateľ doúčtovať najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa poskytnutia služby. Za uvedenie správnej špecifikácie a označenia rozsahu sťahovacích služieb (napr. množstva sťahovaných hnuteľných vecí a bremien) zodpovedá objednávateľ; pre prípad nesprávneho označenia hnuteľných vecí je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od objednávateľa náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 6. Písomným, telefonickým alebo elektronickým akceptovaním cenovej ponuky poskytovateľa zo strany objednávateľa dochádza k uzatvoreniu zmluvy, pokiaľ zmluva nie je uzatvorená písomne; pre moment uzatvorenia zmluvy je rozhodný moment doručenia akceptácie cenovej ponuky objednávateľom poskytovateľovi, pri písomne uzatvorenej zmluve moment jej uzatvorenia (podpísania) poslednou zo zmluvných strán.

Čl. 3
Práva a povinnosti poskytovateľa
 1. Poskytovateľ je povinný:

  1. poskytovať na základe cenovej ponuky prijatej objednávateľom služby podľa dohodnutého druhu a v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch, hnuteľné veci prevzaté od objednávateľa poskytovateľom riadne opatrovať a v prípade potreby tieto riadne zabaliť a chrániť pred poškodením, scudzením a zničením,
  2. zabezpečiť, aby hnuteľné veci prevzaté od objednávateľa pre účely splnenia záväzku poskytovateľa zo zmluvy, boli počas poskytovania služby poistené pre prípad scudzenia, poškodenia, straty alebo zničenia, pokiaľ sa na takejto dodatkovej službe zmluvné strany osobitne dohodli,
  3. spísať s objednávateľom protokol o druhu a množstve odovzdaných hnuteľných vecí poskytovateľovi pre účely splnenia jeho záväzku zo zmluvy, pokiaľ o to objednávateľ poskytovateľa požiada.

 2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie odmeny za poskytnutie služieb od objednávateľa.

Čl. 4
Práva a povinnosti objednávateľa
 1. Objednávateľ je povinný:

  1. prijať poskytovateľom poskytované služby vo vopred dohodnutom termíne a na mieste vopred dohodnutom,
  2. zaplatiť poskytovateľovi vopred dohodnutú odmenu za poskytnuté služby v dohodnutej lehote splatnosti vrátane všetkých vopred vyčíslených nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa,
  4. potvrdiť v protokole odovzdanie hnuteľných vecí poskytovateľovi pre účely splnenia jeho záväzku zo zmluvy a ich následne prevzatie svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, pokiaľ o to objednávateľ poskytovateľa požiada.


 2. Objednávateľ má právo na poskytnutie služby v rozsahu, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v akceptovaní cenovej ponuky poskytovateľa resp. v písomne uzatvorenej zmluve.

Čl. 5
Podmienky poskytnutia služby a platobné podmienky
 1. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi splnenie záväzku poskytovať služby v rozsahu a spôsobom dohodnutým podľa zmluvy a poskytnúť mu pre tento účel nevyhnutne potrebnú súčinnosť, prípadne sprístupniť miesto poskytovania služby, resp. vykládky/nakládky ak ide o sťahovacie služby. V prípade, ak dôjde k omeškaniu poskytnutia služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na poskytnutie služieb podľa cenovej ponuky alebo zmluvy, a to aj opakovane, o čom je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa a dohodnúť s ním nový termín ich poskytnutia, nie dlhší ako 7 pracovných dní od zmareného dohodnutého termínu plnenia. V prípade, ak objednávateľ odmietne prijať službu, resp. poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú na splnenie záväzku poskytovateľa podľa zmluvy a v dôsledku uvedeného sa dostane poskytovateľ do omeškania so splnením svojho záväzku zo zmluvy, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a/alebo požadovať od objednávateľa náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. V prípade, ak poskytovateľ prevzal hnuteľné veci určené objednávateľom na sťahovanie v mieste nakládky, ale objednávateľ nezabezpečí pre poskytovateľa sprístupnenie miesta vykládky, je poskytovateľ oprávnený tieto hnuteľné veci uskladniť vo svojom sklade v Bratislave a účtovať objednávateľovi skladné vo výške 15 € za každú jednotlivú hnuteľnú vec, to za každý deň jej uskladnenia; pokiaľ v takomto prípade objednávateľ v dodatočnom termíne nie dlhšom ako 7 pracovných dní nezabezpečí dohodnuté alebo náhradné miesto vykládky predmetných hnuteľných vecí, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, predať hnuteľné veci tretej osobe a takto získané peňažné prostriedky z predaja predmetných hnuteľných vecí si v celom rozsahu ponechať ako odplatu a náhradu škody hoci ich cena bude zjavne vyššia ako poskytovateľovi vzniknuté náklady, primeraná odmena a ušlý zisk. Objednávateľ písomný, telefonickým alebo elektronickým akceptovaním cenovej ponuky alebo podpísaním písomnej zmluvy súhlasí s postupom podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

 2. Poskytovateľ je v prípade uskladnenia/ úschovy hnuteľných vecí oprávnený vyzvať objednávateľa na ich prevzatie aj pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve, pokiaľ si objednávateľ nesplní svoju povinnosť zaplatiť dohodnutú odmenu poskytovateľovi riadne a včas. Pokiaľ v takomto prípade objednávateľ opakovane nereaguje na výzvy poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený najskôr po uplynutí 7 pracovných dní po poslednej márnej výzve objednávateľa, predať hnuteľné veci tretej osobe a takto získané peňažné prostriedky z predaja predmetných hnuteľných vecí si v celom rozsahu ponechať ako odplatu a náhradu škody hoci ich cena bude zjavne vyššia ako poskytovateľovi vzniknuté náklady, primeraná odmena a ušlý zisk.

 3. Miestom poskytnutia služby je miesto uvedené v objednávke objednávateľa napríklad pri sťahovacích službách je to miesto vykládky, pri úschove/uskladnení je to spravidla sklad poskytovateľa na ulici Podunajská 25 v Bratislave alebo prípadne iné miesto, na ktorom sa dohodli zmluvné strany v zmluve.

 4. V prípade, ak poskytovateľ poskytuje pre objednávateľa služby súvisiace so sťahovaním hnuteľných vecí objednávateľa a tieto dopraví na miesto určené v objednávke ako miesto vykládky, je objednávateľ povinný prevziať tieto hnuteľné veci v predmetnom mieste osobne alebo zabezpečiť, aby ich prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na ich prevzatie a podpísať protokol o ich prevzatí, ak bol vyhotovený protokol o odovzdaní dotknutých hnuteľných vecí. Objednávateľ resp. ním pre tento účel určená osoba sú pri odovzdávaní a preberaní predmetných hnuteľných vecí povinní preukázať svoju totožnosť a v prípade zistenia zjavných vád na hnuteľných veciach, tieto v protokole riadne vyznačiť; v opačnom prípade sa má za to, že hnuteľné veci sú bezvadné.

 5. V prípade ak bude potrebné odovzdanie hnuteľných vecí objednávateľovi opakovať z dôvodu neprítomnosti objednávateľa na mieste určenom, všetky náklady s tým vzniknuté znáša objednávateľ.

 6. Služba sa považuje za riadne poskytnutú okamihom odovzdania a prevzatia hnuteľných vecí objednávateľom, resp. jeho oprávneným zástupcom v mieste vykládky pokiaľ ide o sťahovacie služby; o uvedenej skutočnosti bude vyhotovený protokol, ak o jeho vyhotovenie požiadal objednávateľ.

 7. Objednávateľ je povinný skontrolovať hnuteľné vecí odovzdávané poskytovateľovi pre účely splnenia záväzku zo zmluvy a preberané od poskytovateľa po ukončení poskytovania služby. V prípade, že objednávateľ zistí, že hnuteľná vec alebo jej obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi najneskôr ku momentu podpísania protokolu o odovzdaní hnuteľných vecí a za jeho prítomnosti skontrolovať stav hnuteľných vecí; pokiaľ sa protokol nevyhotovuje, je objednávateľ povinný vadu veci oznámiť poskytovateľovi bezprostredne pri jej prevzatí, inak sa má za to, že vec je bezvadná. Na základe takto vyhotoveného protokolárneho záznamu môže poskytovateľ po uzavretí škodnej udalosti poskytnúť objednávateľovi odstránenie vady hnuteľnej veci, zľavu z dohodnutej odmeny za poskytnuté služby alebo v prípade neodstrániteľných vád nahradiť objednávateľovi škodu takto vzniknutú podľa miery zavinenia. Pre účel posúdenia nároku objednávateľa na náhradu vzniknutej škody pri poskytovaní služby je objednávateľ povinný predložiť poskytovateľovi nadobúdací doklad od poškodenej, zničenej alebo stratenej hnuteľnej veci.

 8. Po poskytnutí služby poskytovateľom bude objednávateľovi vyúčtovaná odmena; pokiaľ sa strany nedohodnú v zmluve inak (pri alebo službách uskladnenia/úschovy a i. sa spravidla odmena uhrádzať v pravidelných úhradách na základe dohody strán).

 9. Objednávateľ je povinný zaplatiť vopred dohodnutú odmenu za poskytnuté služby prevodom na bankový účet poskytovateľa; pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Odmena za poskytnuté služby sa považuje za zaplatenú v momente, keď je poskytovateľovi pripísaná na jeho bankový účet alebo odovzdaná k rukám poskytovateľa, príp. ním poverenej osoby.

 10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie preddavku na poskytnutie služieb najviac do výšky 70% z celkovej vopred dohodnutej odmeny za poskytovanie služieb a objednávateľ sa zaväzuje tento preddavok poskytovateľovi zaplatiť najneskôr do piatich pracovných dní pred započatím poskytovania služieb zo strany poskytovateľa; inak má poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť, tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa na zaplatenie náhrady škody a ušlého zisku. Objednávateľom zaplatený preddavok poskytovateľovi sa započítava na úhradu celkovej sumy vopred dohodnutej odmeny za poskytovanie služieb.

 11. Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť poskytnutie dohodnutých služieb čiastočne alebo v celom rozsahu prostredníctvom tretej osoby určenej podľa voľby poskytovateľa; pričom v takomto prípade poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za riadne a včas poskytnutie služieb.

Čl. 6
Reklamačný poriadok
 1. Ak sa vyskytne počas poskytovania služby vada, má objednávateľ právo vadu reklamovať resp. uplatniť si u poskytovateľa právo zo zodpovednosti za vady služby. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby objednávateľ písomne presne a riadne špecifikoval reklamovanú službu a jej vadu a takúto písomnú reklamáciu bezodkladne doručil poskytovateľovi a poskytol mu s tým súvisiacu súčinnosť. Pre tento účel je objednávateľ povinný predložiť poskytovateľovi nadobúdací doklad od dotknutej hnuteľnej veci.

 2. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu v sídle spoločnosti poskytovateľa, t.j. na adrese Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na info@stahovanie-golem.sk a to tak, že zašle písomnú špecifikáciu reklamovanej služby podľa bodu 1. tohto článku a jej vady.

 3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) musí byť predložený vyúčtovací doklad a doklad o uhradení odmeny. Bez predloženia predmetných dokladov začne poskytovateľ reklamačné konanie len pokiaľ objednávateľ iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaná služba bol poskytnutá práve poskytovateľom.

 4. Poskytovateľ je povinný o prijatí reklamácie vyhotoviť potvrdenie a toto bezodkladne doručiť objednávateľovi elektronicky alebo poštou. Potvrdenie o reklamácii musí obsahovať identifikačné údaje objednávateľa primerane podľa čl. 2 bod 2 druhá veta týchto všeobecných obchodných podmienok, označenie reklamovanej služby a popis reklamovanej vady, ako aj predpokladaný termín vybavenia reklamácie.

 5. Pri poskytovaní služby poskytovateľ zodpovedá za to, že služba je poskytovaná v súlade so zmluvou, t.j. že má kvalitu zmluvou požadovanú a poskytovateľom popisovanú, príp. že je služba poskytovaná minimálne v bežnej kvalite v akej sa služba takého druhu obvykle poskytuje, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom rozsahu a poskytovaná v súlade s dohodnutým spôsobom zodpovedajúcim účelu, ktorý poskytovateľ uvádza alebo pre ktorý sa služba obvykle poskytuje.

 6. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za vady, ak:

  1. objednávateľ vadu služby spôsobil alebo zapríčinil sám,
  2. objednávateľ pred odovzdaním hnuteľných vecí na účely splnenia záväzkov poskytovateľa zo zmluvy o vade vedel,
  3. objednávateľ pred poskytnutím služby o vade služby a jej vzniku vedel,
  4. reklamácia objednávateľa odporuje povahe služby,
  5. objednávateľ sám zabalil hnuteľné veci určené na sťahovanie, úschovu alebo uskladnenie a poskytovateľ nemal možnosť sa s obsahom a stavom takto zabalených hnuteľných vecí oboznámiť.

 7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z odmeny dohodnutej za poskytovanú službu.

 8. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby po dobu 1 mesiaca od jej poskytnutia.

 10. Ak nie je reklamácia vadnej služby, za ktorú poskytovateľ zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe podľa bodu 9. tohto článku, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

 11. Pri vadách služby, ktoré objednávateľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť alebo poskytnúť zľavu z dohodnutej odmeny podľa charakteru vady.

 12. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má objednávateľ právo:

  1. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti (primeraná zľava z odmeny za poskytnutú službu),
  2. právo požadovať poskytnutie náhradnej služby.

 13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

 14. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

 15. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľa na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 16. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

 17. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 18. Podrobnosti o vedení alternatívneho riešenia sporu sú upravené v Zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 19. V prípade, ak príde k vzniku poškodenia Vášho majetku pri sťahovaní firmou Golem, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť, hneď počas sťahovania na telefónnom čísle +421 907 777 721, prípadne prostredníctvom mailu na info@stahovanie-golem.sk.

  Následne je potrebné:

  • Poškodenie majetku zdokumentovať a poškodený majetok uchovať v súčasnom stave pre potreby obhliadky poistným technikom a fotodokumentáciu.
  • Vypísanie protokolu o vzniku škody, ktorý Vám doručíme. K dokumentácii poistnej udalosti bude potrebné priložiť aj originálny doklad o nadobudnutí majetku.
  • Po komunikácii s poisťovňou Vás budeme kontaktovať o ukončení poistnej udalosti a spôsobe vyrovnania hodnoty poškodenia.


Čl. 7
Ukončenie zmluvy
 1. Zmluvu možno ukončiť dohodou strán, odstúpením od zmluvy, zaplatením odstupného zo strany objednávateľa. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

 2. Strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy len zo zákonného alebo zmluvného dôvodu uvedeného v týchto VOP. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej strane, inak je neplatné. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy musí odstúpenie okrem podmienok uvedených v predchádzajúcej vete obsahovať aj konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

 3. Poskytovateľ je okrem dôvodov uvedených v týchto VOP, oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pri podstatnom porušení zmluvy zo strany objednávateľa, za ktoré sa v zmysle týchto VOP považuje omeškanie objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku v lehote jeho splatnosti, pokiaľ sa objednávateľ so zaplatením svojho peňažného záväzku omeškal viac ako 10 kalendárnych dní, a to aj bez potreby osobitnej výzvy zaslanej objednávateľovi; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi po jej vyúčtovaní zaplatiť.

 4. Zaplatenie odstupného objednávateľom pri poskytovaním sťahovacích služieb - tzv. storno podmienky:
  Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 355 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že objednávateľ je oprávnený zmluvu o poskytovaní sťahovacích služieb zrušiť zaplatením nasledovnej sumy:

  1. 50% z dohodnutej sumy odmeny za poskytnutie sťahovacích služieb, pokiaľ objednávateľ zmluvu zruší v lehote viac ako 7 dní pred započatím poskytovania sťahovacích služieb,
  2. 70% z dohodnutej sumy odmeny za poskytnutie sťahovacích služieb, pokiaľ objednávateľ zmluvu zruší 7 a menej dní pred započatím poskytovania sťahovacích služieb.

 5. V takom prípade sa zmluva zrušuje od doby svojho uzavretia až po tom, čo objednávateľ písomne, elektronicky alebo telefonicky oznámi zhotoviteľovi, že svoje právo podľa tohto bodu využíva a súčasne vyššie určené odstupné zaplatí poskytovateľovi na jeho účet. Zmluvné strany sa zaväzujú vrátiť si navzájom všetky prípadne poskytnuté veci, ktoré si odovzdali v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy.
Čl. 8
Ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté mu pre účely plnenia zmluvy sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s objednávateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej strane a pod.; s výnimkou oprávnených osôb, ktorými sú najmä zamestnanci poskytovateľa, osôb, ktorých služby poskytovateľ využíva pri plnení záväzkov zo zmlúv uzatvorených s objednávateľom, prípadne ojedinele osoby vykonávajúce pre poskytovateľa dopravu hnuteľných vecí odovzdaných poskytovateľovi pre účel plnenia jeho záväzkov zo zmluvy (oznámenie mena a priezviska, adresy dodania hnuteľných vecí, telefónneho čísla, e-mailu a iné, presne špecifikované v čl. 2 bod 2. týchto všeobecných obchodných podmienok), platobným stykom alebo prípadným prieskumom spokojnosti s poskytnutými službami. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté objednávateľom poskytovateľovi za účelom plnenia zmluvy, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi a v súlade so zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov zo strany poskytovateľa presne špecifikovanými v Organizačnej smernici uverejnenej tu. Objednávateľ dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie tých osobných údajov, ktoré mu poskytol na účely splnenia predmetu zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, pričom pre tento účel je oprávnený kontaktovať zodpovedného zástupcu za ochranu osobných a to zaslaním e-mailovej správy na: info@stahovanie-golem.sk.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke poskytovateľa www.sťahovanie-golem.sk.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka vo vzťahu k podnikateľom v zmysle § 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, ustanoveniami Občianskeho zákonníka vo vzťahu ku fyzickým osobám nepodnikateľom/spotrebiteľom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi (ako napr. zákony o ochrane spotrebiteľa – č. 250/2007 Z.z.).

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.stahovanie-golem.sk a sú účinné počnúc dňom 10.10.2018. Vo vzťahu k jednotlivým objednávateľom nadobúdajú účinnosť a záväznosť odoslaním prijatia/akceptácie cenovej ponuky objednávateľom poskytovateľovi alebo podpísaním písomnej zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

 5. Objednávateľ zaslaním akceptácie cenovej ponuky poskytovateľovi alebo podpísaním písomnej zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 01.01.2020.
Zľavy a akcie
Prečo je Sťahovanie Golem
Vaším najlepším partnerom pre sťahovanie?Stahovanie Bratislava
Postup sťahovania od kontaktu
po samotnú realizáciu
telefón
Kontakujte nás telefonicky, emailom alebo kliknite na cenová kalkulácia
kalkulácia
Spracujeme bezplatnú a nezáväznú cenovú kalkuláciu
odsúhlasenie
Po odsúhlasení ponuky si dohodneme detaily a termín sťahovania
priebeh
Priebeh sťahovania, nakladanie vybavenia a doplnkové služby
prevoz
Samotný prevoz vášho vybavenia bytu alebo kancelárie
vykladanie
Vykladanie vybavenia do vášho nového priestoru a doplnkové služby
dohoda
Ukončenie sťahovania a vybavenie formalít
Cenová kalkulácia
bezplatne a nezáväzne do 24 hodín
Sťahovanie Golem je Váš spoľahlivý partner na sťahovanie a prepravu
Poskytujeme sťahovanie v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, v rámci celého Slovenska a medzinárodne stahovanie. Sťahovanie Golem ponúka profesionálne sťahovacie služby za BEZKONKURENČNÉ CENY za sťahovanie firiem, kancelárií, bytov a na ďalšie sťahovania. Zdarma ponúkame nezáväznú a bezplatnú cenovú ponuku na sťahovanie v Bratislave a dalších mestách na Slovensku. Rýchle, kvalitné, lacné sťahovanie bytov, kancelárií, sťahovanie firiem v Bratislave a na celom Slovensku. Tiež sťahovanie klavírov, trezorov, bremien, kancelárie, balenie. Poskytujeme sťahovacie služby v Bratislave...
Čítaj ďalej →
0
Rokov
skúseností
0
Presťahovaných
krabíc za rok
0
Presťahovaných ton
nákladu za rok
0
Presťahovaných
ťažkých bremien za rok
Sťahujeme menšie i väčšie firmy, kancelárie, byty, domy, inštitúcie, organizácie, či úrady. Pozrite si niektoré naše referencie tu.
volkswagen omv psa telekom unikredit strabag spp eustream eset
volkswagen omv psa telekom unikredit strabag spp eustream eset
kufor
Golem services s.r.o.
telefon
+421 907 777 721
info
info@stahovanie-golem.sk
www.stahovanie-golem.sk
facebook messenger linkedin twitter instagram
Golem services, s.r.o. 2024 - Všetky práva vyhradené
Všetky uvedené ceny sú bez DPH
bezplatne a nezáväzne
Cenová kalkulácia
telefon kontaktujte nás
0907 777 721
Cenová kalkulácia
bezplatne a nezáväzne
>